Jak rozliczyć usługi noclegowe świadczone na rzecz polskiego podatnika poza terytorium kraju?

Polski podatnik otrzymał fakturę od firmy niemieckiej za usługi noclegowe, na której został wykazany podatek VAT za te usługi. W związku z tym powstaje pytanie, czy polski podatnik powinien potraktować otrzymaną fakturę jako import usług i zapłacić podatek VAT w Polsce?

 

Import usług jest to świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, o czym mówi art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT. Według definicji zawartej w ustawie podatnikiem są usługobiorcy, którzy nabywają usługi od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

W omawianym przypadku polski podatnik otrzymał fakturę od podatnika z Niemiec, który nie ma siedziby działalności gospodarczej ani nie prowadzi działalności na terenie Polski. W przepisach ustawy mowa jest jednak o usługach, które opodatkowane są w kraju, dlatego należy się zastanowić nad tym, czy miejscem opodatkowania dla usług noclegowych faktycznie będzie terytorium kraju.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT usługi, które nabywane są od podatników mających siedzibę poza terytorium kraju, opodatkowane są w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez usługobiorcę, czyli w tym przypadku w Polsce. W sytuacji kiedy usługobiorca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności ani też siedziby działalności gospodarczej, miejscem opodatkowania staje się miejsce, w którym podatnik posiada stałe miejsce zamieszkania bądź zwykłe miejsce pobytu zgodnie z art. 28b ust. 3.

Od tej zasady występuje jednak wyjątek. Inne zasady opodatkowania obowiązują w przypadku nabywania usług związanych z nieruchomością, które są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości  zgodnie z art. 28e ustawy o VAT. Przepis ustawy dotyczy zarówno usług świadczonych na rzecz podatników, jak również osób niebędących podatnikami.

W art. 28e ustawy o VAT wymienione są usługi, które zaliczamy do usług związanych z nieruchomością. Zgodnie z nim do usług związanych z nieruchomością zalicza się przede wszystkim usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub obiektach o podobnej funkcji, jak np. ośrodki wczasowe czy też kempingi. Usługami związanymi z nieruchomością są też usługi użytkowania i używania nieruchomości, jak również usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, do których zalicza się usługi świadczone przez architektów oraz pracowników nadzoru budowlanego.

Usługa, o której mowa w rozważanym przypadku jest usługą noclegową, zatem zalicza się ją do usług związanych są z nieruchomością położoną w Niemczech. W związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu w tym kraju, a polski podatnik nie rozpozna u siebie importu usług i nie opodatkuje usługi podatkiem VAT. Ponadto podatnik polski może się ubiegać o zwrot podatku VAT z Niemiec za nabyte usługi. Według Dyrektywy 2008/9/WE polski podatnik może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT, jeżeli nabył na terytorium państwa członkowskiego zwrotu towary i usługi albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Karolina Wojewoda
Księgowa w BSO Outsourcing sp. z o.o.

Zaloguj się aby móc komentować.

Zaloguj sie teraz lub załóż kontoFacebook