Obowiązek podatkowy przy robotach budowlanych – szczególne zasady

Świadczących usługi budowlane dotyczą szczególne zasady rozliczenia podatku VAT. Roboty budowlane i budowlano-montażowe w świetle przepisów ustawy o VAT potraktowane zostały w sposób szczególny.


Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT w przypadku świadczenia wymienionych usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uiszczenia całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Należy również dodać, iż w sytuacji gdy usługi wykonywane są częściowo, a ich odbiór dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych – obowiązek podatkowy powstaje na tych samych zasadach (art. 19 ust. 14 ustawy)

Podmiot wykonujący tego rodzaju usługi musi zatem brać pod uwagę nie tylko termin wykonania usługi, ale też moment otrzymania zapłaty od kontrahenta. Fakt otrzymania należności przesądza o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Usługa budowlana z reguły rozliczana jest już po jej wykonaniu, choć często wystąpić może zaliczka (np. na zakup towarów), a dopiero na sam koniec – zapłata pozostałej części wynagrodzenia. W przypadku usługi realizowanej między przedsiębiorcami regułą jest prolongata zapłaty za świadczenie. Stąd umowy opierają się głównie na klauzulach zapłaty za świadczenie 30 dni po dokonaniu usługi lub w terminie późniejszym.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT w usługach budowlanych powstaje w okresie uregulowania całości lub części płatności, nie później niż w 30 dniu od daty wykonania usługi. Jeżeli płatność nastąpiła tylko w części,  obowiązek podatkowy powstanie jedynie częściowo. Dla celów ustalenia obowiązku zapłaty podatku VAT nie będzie miało znaczenia, w którym momencie podatnik wystawi fakturę.
Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie faktur, faktury dokumentujące m.in. roboty budowlane i budowlano-montażowe wystawiane są nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem tego obowiązku.

Należy dodać, iż obowiązek wystawiania faktury dotyczy usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku wykonania usługi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, faktura VAT wystawiana jest na jej życzenie.

Nie znając rzeczywistej daty zapłaty, która dopiero będzie dokonana, podatnik zasadniczo powinien wystawić fakturę najwcześniej w chwili wykonania robót, bo w takim przypadku nawet przy braku zapłaty mieści się w trzydziestodniowym terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia

Jeśli  zapłata była dokonana  60 dni po wykonaniu usługi, zatem obowiązek podatkowy powstaje 30 dnia od daty realizacji usług;  powstanie on zatem przed dokonaniem płatności przez zamawiającego.
Z racji jednak na to, że obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia wykonania usługi, podatnik musi również uważać, żeby faktury nie wystawić zbyt późno. Nie stosuje się standardowego terminu do jej wystawienia, czyli terminu 7 dni od dnia wykonania usługi. W przypadku usług budowlanych obowiązek wystawienia dokumentu aktualizuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego VAT.

Podatnik będący nabywcą usługi budowlanej, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej tego rodzaju usługę na zasadach ogólnych, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę VAT bądź też w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zaloguj się aby móc komentować.

Zaloguj sie teraz lub załóż kontoFacebook