Baza wiedzy [54]

Czy na fakturach VAT trzeba pisać słowa "oryginał" i "kopia" czy też jest to nieobowiązkowe?

Czy na fakturach VAT trzeba pisać słowa "oryginał" i "kopia" czy też jest to nieobowiązkowe? czytaj więcej

Już od 2011 nie trzeba było pisać na fakturach słów "oryginał" i "kopia"; było to jednak dopuszczalne. Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. faktury VAT muszą być wystawiane w jednobrzmiących egzemplarzach. Oznacza to, że błędem jest pisanie na jednym egzemplarzu "oryginał", zaś na drugim "kopia". Taka faktura jest wystawiona błędnie. Jeśli jednak na obu egzemplarzach faktury będzie widniało to samo słowo, np. "oryginał", wówczas faktura będzie wystawiona dobrze. Można również w ogóle pominąć te dwa słowa.

Kancelaria Prawno-Podatkowa Marcin Pacyna

Kiedy wierzyciel może domagać się odsetek za niewywiązanie się z terminu płatności?

Kiedy wierzyciel może domagać się odsetek za niewywiązanie się z terminu płatności? czytaj więcej

Jeżeli dłużnik opóźnia się zapłatą w wyznaczonym terminie, wierzyciel może od niego żądać odsetek. Może się ich domagać nawet w przypadku, gdy w wyniku niewypłacenia zaległej kwoty nie powstała żadna szkoda oraz gdy spóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosił odpowiedzialności (art. 481 Kodeksu cywilnego).


Jeżeli wysokość odsetek nie została wcześniej ustalona umownie, wierzycielowi należą się odsetki tzw. ustawowe, które oblicza się wg wzoru:


Odsetki = (kwota zaległości × liczba dni zwłoki × wysokość stopy odsetek)/365


Obliczoną w ten sposób wartość zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.


Odsetek ustawowych za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań wierzyciel może żądać od następnego dnia, po dniu oznaczonym jako termin płatności. Datą końcową naliczania jest natomiast dzień zapłaty należności.


Jeżeli termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, licząc odsetki, należy wziąć pod uwagę kolejny dzień powszedni - dotyczy to wyłącznie dni ustawowo uznanych za wolne (tj. niedziela i święta). Terminu zapłaty przypadającego na sobotę wierzyciel nie musi przesuwać.
Info na dzień 02.04.2013r.

Czy o rozpoczęciu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej muszę powiadomić US?

Czy o rozpoczęciu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej muszę powiadomić US? czytaj więcej

Tak - każdy podatnik ma obowiązek powiadomić organ podatkowy o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W zawiadomieniu trzeba podać liczbę kas oraz miejsce ich używania.


Podatnik ma 7 dni (liczone od dnia fiskalizacji kasy) na zgłoszenie kasy do właściwego urzędu skarbowego, aby otrzymać numer ewidencyjny.


Wszystkie zgłoszenia odbywają się na specjalnych formularzach dostępnych w urzędach skarbowych.


 


 


Info na dzień 02.03.2013r.

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć w koszty?

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć w koszty? czytaj więcej

Zaliczka za usługę nie jest kosztem, ponieważ powstanie on dopiero w terminie wykonania usługi, a więc rozliczenia transakcji fakturą końcową lub innym dokumentem. Podstawa prawna:
 - art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4d i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).


 


Informacja na dzień 08.02.2013r.


Czy do faktury elektronicznej nadal jest potrzebna zgoda odbiorcy?

Czy do faktury elektronicznej nadal jest potrzebna zgoda odbiorcy? czytaj więcej

Od 1-go stycznia 2013r., zmieniły się przepisy ustalające zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.


Obecnie obowiązuje domniemana zgoda nabywcy, tzn. że nie trzeba jej uzyskać przed wysłaniem dokumentu. W przypadku, gdy nabywca opłaci otrzymaną drogą elektroniczną fakturę, uznaje się, że wyraził na nią zgodę. Nabywca może jednak wyrazić sprzeciw wobec faktur elektronicznych i wówczas konieczna jest wysyłka papierowych wersji dokumentów.
Informacja na dzień 01.02.2013r.

Czy w spółce z o.o. można samemu prowadzić księgowość?

Czy w spółce z o.o. można samemu prowadzić księgowość? czytaj więcej

Przedsiębiorcy mogą sami prowadzić księgowość w spółce z o.o. - umożliwia im to podstawa prawna:


art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900)

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać tzw. becikowe?

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać tzw. becikowe? czytaj więcej

Od 2013 becikowe trafi wyłącznie do rodzin, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. 


Informacja na dzień 01.01.2013r.

Kogo z rodziny mogę zgłosić do ubezpieczenia?

Kogo z rodziny mogę zgłosić do ubezpieczenia? czytaj więcej

Członkowie osoby ubezpieczonej to:


• rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,


• małżonkowie,


• dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ¬ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.


 


 


Informacje na dzień 18.12.2012r.

Ile czasu mam na zgłoszenie do ubezpieczenia nowo narodzonego dziecka?

Ile czasu mam na zgłoszenie do ubezpieczenia nowo narodzonego dziecka? czytaj więcej

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.


Ważne, aby o tym pamiętać, bo jest to ustawowy obowiązek!


Informacje na dzień 18.12.2012r.

Czy ubezpieczony dziadek może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?

Czy ubezpieczony dziadek może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego? czytaj więcej

Tak, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego lub pracy wykonywanej z tytułu przepisów o koordynacji.
Informacje na dzień 18.12.2012r.

Zobacz więcej