Regulamin

Regulamin Portalu Kancelarie Podatkowe

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Portalu Kancelarie Podatkowe, w tym zasady zawierania i wykonywania umów o doradztwo z zakresu zobowiązań publicznoprawnych,  spraw rachunkowych albo spraw kadrowych, zawieranych  za pośrednictwem Portalu.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a)     MENTAX należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: MENTAX.PL Spółka jawna Bartosik, Polak, Tlołka z siedzibą w Koszalinie, ul. Leśna 20, 75-583 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227586 posiadającą numer REGON 320012969 oraz NIP 669-23-88-755.

b)     Portalu należy przez to rozumieć platformę informatyczną należącą do MENTAX, zamieszczoną na stronie internetowej www.kancelariepodatkowe.pl ,

c)      Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z Portalu,

d)     Kliencie, należy przez to rozumieć Użytkownika składającego, za pośrednictwem zamieszczonej na Portalu zakładki „Giełda Pytań” zamówienie na doradztwo, a następnie zawierającego z Kancelarią Ekspercką umowę o doradztwo, ,

e)      Kancelarii Eksperckiej należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła z MENTAX umowę współpracy, ,

f)       Ekspercie, należy przez to rozumieć osobę, która wykonywać będzie Doradztwo w imieniu Kancelarii Eksperckiej,

g)      Zamówieniu, należy przez to rozumieć, pochodzące od Klienta zamówienie na doradztwo, złożone za pośrednictwem Platformy,

h)     Doradztwie, należy przez to rozumieć poradę, opinię, odpowiedź na pytanie Klienta, z zakresu zobowiązań publicznoprawnych, lub spraw rachunkowych albo spraw kadrowych, wykonaną na skutek Zamówienia,

i)        Ofercie,  należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego, składaną za pośrednictwem Platformy przez Kancelarię Ekspercką Klientowi, w odpowiedzi na Zamówienie,

j)        Umowie o doradztwo,  należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Klientem a Kancelarią Ekspercką, w następstwie przyjęcia Oferty przez Klienta,

k)      Specjalizacji Kancelarii Ekseprckiej, należy przez to rozumieć zakres Doradztwa, w którym Kancelaria Ekspercka się specjalizuje,

l)        Kancelarii, należy przez to rozumieć Użytkowników będących podmiotami prowadzącymi kancelarie podatkowe lub biura rachunkowe, w przewidzianych prawem formach prawnych, które posiadają konto na Portalu.

m)   Reklamach, należy przez to rozumieć przekaz handlowy zamieszczony na Portalu na zlecenie Kancelarii, zmierzający do promocji jej usług lub renomy,

n)     Punktach, należy przez to rozumieć jednostkę rozliczeniową za zamieszczenie Reklamy na Portalu,

o)     Artykuł autorski, należy przez to rozumieć artykuł z zakresu tematyki Portalu, autorstwa Kancelarii Eksperckiej lub Kancelarii

p)     Artykuł sponsorowany, należy przez to rozumieć artykuł z zakresu tematyki Portalu, który może być  zamieszczony na zlecenie Kancelarii lub podmiotu nie posiadającego konta na Portalu .

 1. Korzystanie z Portalu wymaga posiadania przeglądarki internetowej oraz połączenia z siecią Internet. Zakazane jest dostarczanie do Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wydawcą Portalu, jego administratorem i podmiotem, któremu, z zastrzeżeniem § 4 Regulaminu, przysługuje pełnia praw do niego, w szczególności z zakresu własności intelektualnej jest MENTAX.
 3. MENTAX uprawniony jest wdrażać zabezpieczenia Portalu przed nieuprawnionym korzystaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem  materiałów zamieszczanych na Portalu. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia tych zabezpieczeń.
 4. MENTAX zastrzega możliwość wprowadzenia przerw technicznych, w wymiarze do 6 godzin miesięcznie, utrudniających lub uniemożliwiających dostęp do Portalu w celu konserwacji serwera lub uaktualnienia oprogramowania.

§ 2

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, za wyjątkiem usług z zakresu Doradztwa świadczonego na indywidualne Zamówienie Klienta oraz zamieszczania Reklam i Artykułów sponsorowanych.
 2. Składając Zamówienie na Doradztwo Klient powinien zapoznać się uprzednio z opisem i zakresem dostępnego Doradztwa a także warunkami zawarcia i rozwiązania Umowy o Doradztwo, określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Zamówienie Klient składa za pomocą formularza dostępnego na Portalu, w zakładce „Giełda Pytań” potwierdzając przy tym, iż zapoznał się on z Regulaminem i go akceptuje. W zamówieniu Klient powinien zadać precyzyjne, jednoznaczne pytanie i przedstawić zwięźle stan faktyczny sprawy.
 4. Składając Zamówienie Klient winien udostępnić następujące dane: imię i nazwisko, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, ich nazwę, oraz imię i nazwisko ich reprezentanta składającego Zamówienie, adres Klienta (kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i numer mieszkania), jego adres e-mail.
 5. MENTAX może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia Oferty przez Kancelarie Eksperckie.
 6. W odpowiedzi na Zamówienie współpracujące z MENTAX Kancelarie Eksperckie, z danej Specjalizacji, składać będą Ofertę na wykonanie Zamówienia. Oferta winna określać wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia oraz termin jego wykonania. Termin wykonania liczony jest od dnia opłacenia Zamówienia, o którym mowa w ust 10.
 7.  MENTAX zastrzega, iż na dane Zamówienie może nie zostać złożona żadna Oferta.
 8. Klient będzie otrzymywał na bieżąco za pomocą Portalu informacje o złożonych na jego Zamówienie Ofertach w terminie 48 godzin od zamieszczenia Zamówienia na Portalu. Jeżeli na złożone Zamówienie nie nadejdzie żadna Oferta, po upływie 48 godzin MENTAX zawiadomi Klienta o braku Ofert.
 9. Oferty wiążą Kancelarie Eksperckie w terminie 48 godzin od zawiadomienia Klienta, o którym mowa w ust 8.

10. Klient o przyjęciu danej Oferty zawiadamia MENTAX za pomocą Portalu. W takim przypadku Klient powinien opłacić Zamówienie w terminie 48 godzin na wskazany rachunek bankowy MENTAX. MENTAX przyjmuję opłatę w imieniu i na rzecz Kancelarii Eksperckiej.

11. Umowa o Doradztwo zostaje zawarta z chwilą opłacenia Doradztwa.

12. O przyjęciu Oferty przez Klienta i opłaceniu Doradztwa, dana Kancelaria Ekspercka. zostanie zawiadomiona przez MENTAX za pośrednictwem Portalu.

13. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest uprawniony w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o Doradztwo odstąpić od niej bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia można wykonać przez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu na adres Kancelarii Eksperckiej. O wykonaniu prawa odstąpienia od umowy Klient powinien również zawiadomić MENTAX za pośrednictwem Portalu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na Portalu w zakładce Regulamin. Prawo do odstąpienia nie przysługuje jednak, jeżeli Klient przed upływem 10 dni od zawarcia Umowy o Doradztwo  wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Doradztwa przez Kancelarię Ekspercką.

14. Kancelaria Ekspercka lub Ekspert jest uprawniona zwrócić się bezpośrednio do Klienta o udzielenie dalszych informacji potrzebnych do należytego wykonania Doradztwa,

15. Kancelaria Ekspercka zobowiązana jest do wydania wyczerpującej opinii, porady, odpowiedzi objętej Zamówieniem. Kancelaria Ekspercka winna przy tym wskazać swoje stanowisko, w przypadku gdyby dana sprawa nie była jednoznaczna, sporna, wywoływała rozbieżności w doktrynie lub orzecznictwie.

16. Po wykonaniu Doradztwa Kancelaria Ekspercka wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

17. MENTAX nie jest stroną Umowy o Doradztwo. Kancelaria Ekspercka ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta oraz osób trzecich za skutki nie wykonania lub nienależytego  wykonania Umowy o Doradztwo także wówczas gdy do nich doszło w wyniku działań lub zaniechań jego pracowników lub współpracowników.

18. MENTAX nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji lub wzorów dokumentów zamieszczonych  na Portalu.

19. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o Doradztwo, w trybie o którym mowa w ust 13, MENTAX zwróci Klientowi, na jego rachunek bankowy dokonaną opłatę za Doradztwo w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o Doradztwo przez Klienta, na innej podstawie, obwiązek rozliczenia opłaty z Klientem ciąży na Kancelarii Eksperckiej będącej stroną Umowy o Doradztwo.

§ 3

 1. Warunkiem korzystania z Portalu przez Kancelarię jest posiadanie aktywnego indywidualnego konta na Portalu.
 2. Założenie konta przez Kancelarię wymaga zarejestrowania na Portalu.
 3. Założenie konta przez Kancelarię oraz jej prowadzenie jest bezpłatne do 31 grudnia 2013. Po uplywie tego terminu, nieopłacone konto automatycznie wygasa.
 4. Od 1 stycznia 2014 r. MENTAX corocznie pobierać będzie z góry opłatę roczną za prowadzenie konta. Niezapłacenie opłaty rocznej uprawnia MENTAX do automatycznego zamknięcia konta.
 5. Korzystanie przez Kancelarię z Portalu może polegać na zleceniu zamieszczaniu na nim Reklam lub Artykułów autorskich,
 6. Zamieszczenie Reklamy wymaga uprzedniego nabycia danego pakietu Punktów.
 7. Cennik Reklam, Punktów oraz opłaty rocznej za prowadzenie konta Kancelarii określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 8.  Każda Kancelaria jest uprawniona nabywać dowolną ilość Pakietów i po uzyskaniu wystarczającej ich ilości może zlecić odpowiednią Reklamę,
 9. Nabyte Punkty zostaną automatycznie przypisane do konta Kancelarii, która je nabyła. Kancelaria, do czasu kiedy posiada aktywne konto,  może wykorzystać je w wybranym przez siebie czasie.
 10. Kancelaria może zamieszczać na swoim koncie Artykuły autorskie.
 11. Kancelaria może zgłosić MENTAX drogą elektroniczną zamiar publikacji danego Artykułu autorskiego na stronie głównej Portalu, załączając przy tym przedmiotowy Artykuł.
 12. O publikowaniu lub nie publikowaniu na stronie głównej Portalu danego Artykułu autorskiego decyduje wyłącznie MENTAX. Za jego publikacje Kancelaria otrzyma dodatkowe Punkty w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 13. Zlecenie zamieszczenia na Portalu Artykułu sponsorowanego nie wymaga założenia konta na Portalu. Podmiot zainteresowany zleca MENTAX zamieszczenie przedmiotowego artykułu za pośrednictwem Portalu.  Zlecenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Cennik za zamieszczenie na Portalu Artykułu sponsorowanego określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 15. MENTAX jest uprawniony do odmowy  zamieszczenia na Portalu Artykułu sponsorowanego jeżeli zawiera on niedozwolone treści, w szczególności narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 16. Odpowiedzialność za treść artykułów zamieszczanych na Portalu ponoszą ich autorzy.

§ 4

Prawa autorskie majątkowe do artykułów, wszelkich innych treści zamieszczonych na Portalu oraz powstałych na skutek Umowy o Doradztwo porad, opinii, odpowiedzi na pytania, należą do ich autorów lub MENTAX. Korzystanie z tych artykułów oraz innych treści jest dopuszczalne jedynie do celów niezarobkowych w ramach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać MENTAX drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy w zakładce Kontakt. Reklamacja powinna zawierać opis jej przyczyny i dane identyfikujące składającego reklamację.
 2. Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje związane z wykonywaniem Umów o Doradztwo rozpatrywać będzie Kancelaria Ekspercka, będąca jej stroną. W pozostałych sprawach związanych z Portalem reklamacje rozpatrywać będzie MENTAX.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MENTAX, który przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Zbiór z danymi osobowymi stanowić będzie wydzieloną bazę danych zamieszczoną i odpowiednio zabezpieczoną na serwerze MENTAX.

§ 7 

 1. MENTAX jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu na wejście w życie zmian.
 2. O każdej zmianie Regulaminu MENTAX zawiadomi Użytkowników, zamieszczając na Portalu jej treść.
 3. Do Umów o Doradztwo zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe jego postanowienia.
 4. Treść Regulaminu, jak i jego późniejszych zmian może zostać utrwalona przez jego wydrukowanie, zapisanie na innym nośniku, lub pobrana bezpośrednio z Portalu.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

 

Koszalin, dnia 12.06.2012r.

 

Załącznik nr1 do Regulaminu Portalu Kancelarie Podatkowe

Cennik Pakietów Punktów

UWAGA - od 01.02.2013r. ulegl zmianie cennik oraz wprowadzone zostały nowe opcje reklamowe.

Prosimy o zapoznanie sie z uktualną wersją poniżej:

 1. Pakiet Minimum – 50 pkt  = 50 zł
 2. Pakiet Optimum - 150 pkt (+ dodatkowo 50 pkt gratis) = 150 zł
 3. Pakiet Maximum - 250 pkt (+ dodatkowo 100 pkt gratis) = 250 zł

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Cennik Reklam i opłaty rocznej

 1. Promowane Kancelarie na stronie głównej – 150 pkt/ 30 dni
 2. Promowane Kancelarie na stronach serwisu – 100 pkt/ 30 dni
 3. Wizytówka STANDARD – promocja: 0 pkt / do 31.12.2013r.

 Po tym okresie wizytówka zostaje automatycznie zdjęta z portalu, chyba że zostanie opłacona na kolejny rok.

        4. Wizytówka PREMIUM – 150 pkt / 360 dni

        5. TOP 10 kraj – 50 pkt / 30 dni

        6. TOP 10 region - 100 pkt / 30 dni

        7. VIP START 3w1 - 250 pkt ( pakiet obejmuje pozycje cennikowe: 1, 4 i 5 ) 

 

Załącznik nr2 do Regulaminu Portalu Kancelarie Podatkowe

UWAGA - w związku ze zmianą cennika reklam, od 01.04.2013r. ulega zmianie ilość punktów przyznawanych za emitowany na stronie głownej artykuł dla autorów spoza grupy eksperckiej portalu.

Za każdy opublikowany artykuł na stronie głównej portalu, Kancelaria otrzymuje 20 pkt do wykorzystania na reklamę na portalu.

 

Załącznik nr3 do Regulaminu Portalu Kancelarie Podatkowe

Cennik Artykułów Sponsorowanych

Artykuł sponsorowany na stronie głównej – 250 zł / 72 godziny emisji

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT


Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania

 
Facebook